Wife-with-Illicit-HusbandWife with Illicit Husband

බිරියගේ අනියම් සැමියාගේ බෙල්ල කපා කන්දෙන් පහළට දාලා.

wkshï iïnkaO;djhla fya;=fjka mqoa.,hl=f.a f., lmd .ïfmd, kqjrt<sh ud¾.fha rïfndv lkaolska my<g oeuQ m%Odk iellrejl= iu. ;j;a tl wfhl= ,nk 12 Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lrk f,i kdj,msáh ufyia‌;%d;a t,a’ fla’ uyskao uy;d ksfhda. lf<ah’ fuf,i rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqfõ fmardfo‚h ms<su;,dj mÈxÑ ã’ Ô’ tï’ lu,a yd wd¾’ tï’ r;akdhl hk fofokdhs’

ñ;=rka ;sfokl= iuÕ úfoaYhl /lshdjla i|yd heug iQodkïj isá ms,su;,dfõ mÈxÑlrejl= fudag¾ r:fhka meyerf.k f.dia‌ urKhg m;alsÍfï wruq‚ka fufia fn,a, lmd rïfndv lkafoka my<g oeuqj;a Tyqf.a jdikdjg W.=re oKa‌v lemS fkd;snQ ksid Ôú;h fíÍ we;s w;r miqj .ïfmd, Ysla‍IK frday,g we;=<;a fldg ;sì‚’

fuu isoaêfha m%Odk iellre yd Tyqf.a ìßh b;d,s /lshdjl ksr; ù we;s w;r orejka fofofkl=f.a ujl jk ìßh furgg meñK ms<su;,dfõ mÈxÑj isák w;r;=r ;=jd,lre iuÕ wkshï in|;djla‌ mj;ajdf.k f.dia‌ we;s njg mÍla‍IK mj;ajk fld;auf,a fmd,sishg wkdjrKh lr.ekSug yelsù ;sfí’

fï wkshï in|;djh oek.;a fuu ldka;djf.a ieñhd furgg meñK wkshï ieñhdg myr§ urK ;¾ck isÿfldg fuu in|;dj kj;d ouk f,i okajd we;’ jßka jr meñK we;s ;¾ck yuqfõ tu in|;dj kj;d oeuQ fuu 30 yeúßÈ ;=jd,lre /lshdjla‌ i|yd úfoaY.; ùug iQodkïj we;s w;r ta nj oek.;a ldka;dj ish ieñhdg wkshï in|;dj ms<sn|j kej; jrla okajd we;’ ta wkqj ,xldjg meñ‚ ieñhd fudyqj ueÍug ie,iqï fldg jdyk l=,shg fok wdh;khlska fudag¾ r:hla‌ l=,S moku u; ,ndf.k ldka;dj yd ñ;=rka iuÕ tla‌j fuu mqoa.,hd meyerf.k f.dia‌ fufia >d;kh lsÍug W;aidy lr we;’

isoaêfhka miq ldka;dj w;=reokaj we;s w;r weh fidhd wehf.a uy f.or msysá fudkrd., je,a,jdh m%foaYhg fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌ fmf¾od ^5od& msg;aj f.dia we;’ f., lmd isák ;=jd,lref.a jeäÿr mÍla‍IK i|yd fmf¾od ^5od& uykqjr uyfrday,g hEùug lghq;= fhdod ;snq‚’ kqjrt

 

Wife with Illicit Husband.

Who injured his throat cut for further tests on (5) was used to send the Kandy General Hospital.

 

 

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here