The-ISIS-map-of-the-worldThe ISIS map of the world

2020 දී ශ්‍රී ලංකාවත් අයි එස්‌ පාලනයට ගනීද?

2020 j¾Ih jkúg whstia‌ ;%ia‌; ixúOdkh bkaÈhdj iy Y%S ,xldj ish md,khg .kakd njg whsisia‌ ;%ia‌; ixúOdkh ilia‌ l< is;shulska fï nj wkdjrKh jk nj î’î’iS’ rEmjdysksh jd¾;dlr we;’

tla‌i;a tó¾ rdcHh’ ijqÈ wrdìhdj fhaukh” ´udkh” ;=¾lsh” mdlsia‌;dkh” mD;=.d,h” ia‌md[[h iy wm%sldfõ rgj,a 15 la‌o we*a.ksia‌;dkho tlS is;shfï ola‌jd we;’

fuu is;shu tï whs 6 kue;s ì%;dkH nqoaê fiajdj úiska fidhdf.k ;sfí’ ISIS ;%ia‌; ixúOdkh ;uka w;am;alr .kakd rgj, kïo fjkia‌ lr we;’ WodyrKhlaarticle-is3 jYfhka bkaÈhdjg l=yrdidka ku fhdod we;s w;r Y%S ,xldj tu l=yrdidka rdcHfha fldgila‌ f,io Tjqka ola‌jd ;sfí’

The ISIS map of the world

Sunni aggressors have reported development of Islamic state in Middle East.

ISIS has formally announced the foundation of a caliphate, or Islamic state, in the immense extends of the Middle East that have fallen under its control, and has laid out a dream to venture into Europe.

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here