ඇමති චම්පික UNPයට ?

Minister Champika Ranawaka to UNP?

cd;sl fy< Wreufha uy f,alï uyd k.r yd fu.d fmd,sia wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;d tlai;a cd;sl mla‍Ifha idudðl;ajh ,nd .ekSfï iQodkula we;ehs wka;¾cd, mqj;a fjí wvú jd¾;d lrhs’

rKjl uy;d fydaud.u wdikfha tcdm wdik ixúOdhl Oqrh ,nd fokq we;ehs mjik tu jd¾;d bÈßfha§ meje;afjk tcdm ks,jrKfha§ Tyqg tcmfha ;k;=rla ,nd §ug idlÉpd fjñka we;ehso mjihs’

Champika-Ranawaka-UNP-h

Please follow and like us:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here